Politika zaštite osobnih podataka

Ovom Politikom Uprava društva CAPITAL PARTNERS  D.D., sa sjedištem u Rijeci, Tihovac 2, OIB: 71522696091 (dalje u tekstu: CAPITAL PARTNERS ili Društvo), određuje stav CAPITAL PARTNERS-a  prema  privatnost svake osobe (dalje u tekstu: ispitanik) čije osobne podatke prikuplja.

Zakonski okvir

CAPITAL PARTNERS,  koji prikuplja i obrađuje vaše podatake, poštuje vašu privatnost te se obvezuje na zaštitu vaših osobnih podataka. Prikupljanje i čuvanje podataka izvodi se u skladu s odredbama Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta  o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju istih (dalje u tekstu Uredba) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

Primjena načela zaštite podataka

CAPITAL PARTNERS  u svojoj Politici obrade podataka rukovodi se propisanim načelima iz  Uredbe:

 • Načelo zakonitosti; obrada će biti moguća ako je ista dopuštena zakonom.
 • Načelo poštenosti; uvažavajući specifičnosti svakog odnosa, primjenjujući sve adekvatne mjere za zaštitu osobnih podataka i privatnosti, a u isto vrijeme ne sprečavajući ispitanika u ostvarivanju svojih prava.
 • Načelo transparentnosti; informirajući ispitanike o obradama osobnih podataka te jednostavan i brz pristup vlastitim podacima sve u skladu s Uredbom. Određene informacije mogu se ograničiti zbog zakonskih ograničenja ili radi nužne zaštite trećih osoba.
 • Načelo ograničavanja svrhe; podrazumijeva obradu osobnih podataka u one svrhe za koju su prikupljeni,  a u druge svrhe ako su za to ispunjeni uvjeti iz Uredbe.
 • Načelo ograničavanja pohrane; koje omogućuje pohranu podataka za period trajanja radi kojeg se osobni podaci obrađuju, a duže vrijeme samo ako Uredba dozvoljava.
 • Načelo smanjenje količine podataka; obrađujući podatke koji su primjereni, relevantni i ograničeni samo na nužne podatke.
 • Načelo točnosti; koje podrazumijeva točnost i ažurnosti podataka.
 • Načelo cjelovitosti i povjerljivosti; poduzimajući tehničke i organizacijske mjere radi sigurnosti osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade, slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja.
 • Načelo pouzdanosti; kojom voditelj obrade podataka preuzima odgovornost za usklađenost s Politikom zaštite osobnih podataka te je mora biti u mogućnosti dokazati.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

CAPITAL PARTNERS prikuplja osobne podatke isključivo na temelju jasno određene i dokumentirane pravne osnove kao što je izvršenje zakonskih obveza, izvršenje ugovornih obveza, zaštita legitimnih interesa Društva, zaštita ključnih interesa ispitanika i privole ispitanika. Prilikom prikupljanja osobnih podataka, ispitanicima se mora pružiti jasna informacija o razlogu prikupljanja, pravnoj osnovi i vremenskom razdoblju trajanja obrade, pravima koje ispitanik ima u predmetnoj obradi, eventualnim trećim osobama kojima će se podaci prosljeđivati, te informacije o Društvu. Ovisno od svrhe obrade, dozvoljeno je prikupljati i obrađivati samo one podatke koji su nužni te je zabranjeno svako suvišno prikupljanje osobnih podataka. Ako se podaci prikupljaju od djece ili maloljetnika mora se pristupati sa posebnom pažnjom, te se pri tome mora voditi računa o najvišim etičkim načelima te privoli od strane roditelja ili zakonskih staratelja.

Svrha prikupljanja

Neke vaše osobne podatke CAPITAL PARTNERS  skuplja zbog ispunjenja ugovora  i  zakonskih propisa, a neke druge ili iste podatke može skupljati i za druge svrhe, odnosno:

Da bi s vama realizirali naše proizvode i usluge:

 • Da bi mogli izvršiti prijavu transakcije
 • Da bi vam pomogli upravljati svojim portfeljem
 • Da bi mogli ispunjavati naše ugovorne obaveze

Za učinkovito vođenje poslovanja u skladu s važećim zakonskim i  regulatornim standardima:

 • Za provjeru identiteta klijenta u skladu sa zakonima i propisima
 • Za praćenje i spriječavanje eventualnih prijevara
 • Radi financijske i regulatorne revizije
 • Zbog regulatornog izvješćavanja
 • Radi učinkovitog upravljanje rizikom
 • Zbog korporativnog upravljanja
 • Za potrebe poslovnog, financijskog i strateškog planiranja

Za razvoj naših proizvoda i usluga:

 • Za testiranje novih proizvoda i usluga
 • Za administriranje naše web stranice i za rješavanje eventualnih problema, analize podataka, testiranja, te za statističke i istraživačke svrhe
 • Radi upravljanja načinom na koji surađujemo s trećim stranama koje nam pružaju usluge

Da bi smo upravljali odnosom s vama:

 • Da bismo provodili marketinške aktivnosti
 • Da bismo razumjeli kako naši korisnici koriste naše web-lokacije i usluge
 • Da bismo mogli pružati smjernice na našim web stranicama i uslugama

Pravna osnova prikupljanja

Pravne osnove za navedene svrhe prikupljanja podataka su:

 • zakonska,
 • ugovorna,
 • ključni interesi ispitanika,
 • legitimni interes koji je jači od interesa ispitanika
 • privola ili izričita privola ispitanika,ovisno o svrsi obrade i vrsti osobnog podatka

Osobni podaci koji se prikupljaju

 • ime i prezime
 • adresa prebivališta
 • datum rođenja
 • državljanstvo
 • broj, vrsta identifikacijskog dokumenta i mjesto izdavanja
 • osobni idetifikacijski broj (OIB)
 • broj tekućeg računa na koji ćemo uplatiti dobit, kamatu, osnovni ulog i sl.
 • e-mail
 • telefon

Kako prikupljamo vaše podatke?

Možemo prikupljati osobne podatke:

 • Putem naše web stranice;
 • Putem livechata;
 • Putem interneta;
 • Putem anketa kupaca;
 • Putem izravnog kontakta s članovima našeg tima;
 • Putem e-pošte i pisama;

Suglasnost za davanje podataka i na njihovu relevantnost

Prilikom davanja informacija, na bilo koji od gore navedenih načina jamčite nam da su informacije koje ste priložili točne, da ste poslovno sposobni i ovlašteni raspolagati danim informacijama te da ste u cijelosti suglasni da CAPITAL PARTNERS vaše podatke prikuplja i upotrebljava u skladu sa zakonom i uvjetima ove politike privatnosti.

Vrijeme čuvanja podataka

Osobne podatke čuvamo samo onoliko dugo koliko je razumno potrebno da bismo ispunili relevantne svrhe opisane u ovoj politici i kako bismo se uskladili s našim zakonskim i regulatornim obvezama.

Promjena podataka

U svakom trenutku nam se možete obratiti radi pregleda svojih osobnih podataka, kao i radi ažuriranja, ispravka ili brisanja podataka. Do tog se trenutka u navedene svrhe koristimo prethodno evidentirane podatke.

Dostava podataka trećim osobama

Uvid u osobne podatke klijenata, mogu imati i treće strane, izvršitelji obrade podataka  koji pružaju informatičke usluge ili druge usluge obrade podataka, koji ih čuvaju u svojim bazama do završetka obrade. S takvim subjektima se sklapa detaljan ugovor u pogledu njihovih ovlasti i obveza kod obrade osobnih podataka, a sukladno zahtjevima Uredbe.

Prava ispitanika

Ispitanicima imaju pravo zahtijevati informacije  i CAPITAL PARTNERS će im omogućiti informacije o obradi njihovih osobnih podataka i omogućiti im pravo na pristup podacima, pravo na ispravak netočnih i nadopunu nepotpunih osobnih podataka, te pravo na povlačenje prethodno dane suglasnosti za obradu. Na zahtjev ispitanika (povlačenje privole), osobni podaci koji su dani na temelju privole moraju se obrisati iz svih informacijskih sustava CAPITAL PARTNERSA  i informacijskih sustava trećih strana kojima je CAPITAL PARTNERS  omogućilo obradu ovih podataka. Ukoliko je primjenjivo, CAPITAL PARTNERS mora ispitaniku ispuniti i pravo na brisanje podataka, ograničenje obrade, pravo na prenosivost osobnih podataka i pravo prigovora na odluke koje su donesene isključivo automatskom obradom podataka. Ispitanik se može za eventualne povrede obratiti na mail: info@capital.hr ili iskoristiti svoje pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka AZOP –  www.azop.hr

Upravljanje po povredama osobnih podataka

U slučaju povrede i narušavanja sigurnosti osobnih podataka koje može negativno utjecati na prava i slobode ispitanika, Društvo će bez odlaganja, a najkasnije u roku od 72 sata po otkrivanju incidenta, o tome izvijestiti nadzorno tijelo. Izvješće koje se dostavlja nadzornom tijelu sadržava sve informacije sukladno Uredbi. U slučaju curenja osobnih podataka i visokog rizika za prava i slobode ispitanika, CAPITAL PARTNERS  će o tome obavijestiti i ispitanike čiji su podaci kompromitirani, u slučajevima kada Uredba propisuje da isto nije obvezno.

Transparentnost Politike o zaštiti osobnih podataka

Ova Politika o zaštiti osobnih podataka dostupna je na stranici www.capital.hr i u našim poslovnim prostorima.

Ukoliko dođe do bilo kakvih promjena u našoj Politici o privatnosti, promjene će biti objavljene na ovoj stranici.