Impressum

Capital Partners dioničko društvo za poslovanje nekretninama
Skraćeni naziv:  Capital Partners d. d.

Sjedište: Rijeka, Tihovac 2

MBS: 040400224
OIB: 71522696091

Transakcijski račun otvoren kod Agram banke d.d.
Ulica grada Vukovara 74, 10000 Zagreb

IBAN: HR18 24810001124002027

Temeljni kapital Društva:  3.360.000,00 (tri milijuna tristošezdeset tisuća) kuna podijeljen je na 168.000 (slovima: sto šezdeset i osam tisuća) redovnih dionica na ime oznake R-A, svaka nominalne vrijednosti 10,00 (slovima: deset) kuna i 168.000 (slovima: sto šezdeset i osam tisuća) povlaštenih dionica na ime oznake P-A, svaka nominalne vrijednosti 10 (slovima:deset) kuna

Nadzorni odbor:
Marin Štiglić, Predsjednik nadzornog odbora
Marija Vukelić,  Zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Gordan Miler,  Član nadzornog odbora
Član uprave: Zoran Gnjidić mag.oec.

t. +385 51 284 800