Capital Partners dioničko društvo za poslovanje nekretninama
Eng.: Capital Partners joint stock company for real estate business
Skraćeni naziv: Capital Partners d. d.
Eng. skraćeni naziv: Capital Partners jsc.


Sjedište: Rijeka, Tihovac 2
MBS: 040400224
OIB: 71522696091
Transakcijski račun otvoren kod Agram banke d.d. Ulica grada Vukovara 74, 10000 Zagreb
IBAN: HR1824810001124002027
Temeljni kapital Društva: 3.360.000,00 (tri milijuna tristošezdeset tisuća) kuna podijeljen je na
168.000 (slovima: sto šezdeset i osam tisuća) redovnih dionica na ime oznake R-A, svaka
nominalne vrijednosti 10,00 (slovima: deset) kuna i 168.000 (slovima: sto šezdeset i osam
tisuća) povlaštenih dionica na ime oznake P-A, svaka nominalne vrijednosti 10 (slovima: deset)
kuna
Predsjednik nadzornog odbora: Marija Vukelić dipl.oec.
Član uprave: Zoran Gnjidić mag.oec.


tel. +385 51 284 800
e-mail: info@capital.hr